Hospodárna výstavba
a rekonštrukcie rodinných domov

Služby

Stavebné poradenstvo

Pred začatím, počas výstavby i po ukončení stavby vyžadujú zákony i sama stavba rôzne povolenia a rozhodnutia a k nim prípravu príslušných podkladov.

Všetko pre Vás zabezpečíme.

Vizualizácia objektu – návrh architektonického riešenia.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu (architektonicko - stavebná časť, statika, zdravotechnika, kúrenie, plynoinštalácia, elektroinštalácia silnoprúd a slaboprúd, klimatizácia, energetické posúdenie).

Zabezpečíme obstaranie územných, stavebných, kolaudačných a iných rozhodnutí pre právnické a fyzické osoby v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a s nimi súvisiace podklady pre vydanie týchto rozhodnutí t.j.:

  • zabezpečíme doklady o vlastníctve - LV, snímky z katastrálnej mapy
  • rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, vyjadrenia správcov sietí (SPP, TAVOS, Západoslovenská energetika, TELEKOMUNIKÁCIE ... )a dotknutých orgánov štátnej správy (Obvodný úrad životného prostredia) a miestnej samosprávy (pripojenie vjazdov na miestnu komunikáciu, rozkopávkové povolenia, dokumentácie dočasného dopravného značenie ...)
  • vytýčenie stavieb, porealizačné zameranie

Rekonštrukcie

Postup prác pri rekonštrukciách je rôzny, závisí od rozsahu a požiadaviek investora, ako aj od riešenia pôvodného domu.

REKONŠTRUKCIA = KOMPROMIS

U nás začíname s konzultáciou ohľadom rozsahu a spôsobu rekonštrukcie, ktorá je zadarmo. Pripravíme štúdiu, kde sa rekonštrukcia zadefinuje. Predložíme Vám cenovú ponuku, aby ste si mohli porovnať ceny i s inými firmami. Pokiaľ nebudete meniť v priebehu realizácie zadanie, je cena z našej ponuky konečná.

Vo všetkých činnostiach našej firmy garantujeme termín realizácie.

Na čistotu a poriadok kladieme pri rekonštrukciách veľký dôraz.

Vybavíme za Vás potrebné povolenia.

Rekonštrukcie realizujeme i komplet, vrátane búracích, zdravotechnických, kúrenárskych, maliarskych a elektrikárskych prác až po vydanie príslušných revíznych správ.

Novostavby

Staviame rýchlo a hospodárne, preto môžeme ponúknuť priaznivé ceny.

Cenu, ktorú uvádzame v ponuke vždy dodržíme, prípadné naviac práce hradí naša firma s výnimkou Vašich požiadaviek, ktoré neboli zadefinované v ponuke. Vždy dodržíme termín, v opačnom prípade sme pripravení zaplatiť zmluvnú pokutu. Máme vlastných skúsených zamestnancov, preto garantujeme stále dobrú kvalitu.

O stavbu sa stará konateľ našej firmy, je stále k dispozícii pre konzultácie a operatívne zmeny na stavbe. Je pre nás samozrejmosťou poskytovať poradenstvo pred i počas výstavby zdarma.

Pri ukončení stavby podpisujeme odovzdávací protokol s kompletnou fotodokumentáciou výstavby. Zabezpečujeme celú administratívu potrebnú pre výstavbu.

Počas realizácie prebiehajú kontrolné dni za účasti konateľa firmy, Vás a stavebného dozora (Váš odborný zástupca) prípadne projektanta. Periodicita kontrolných dní sa určí počas preberania diela. V prípade potreby sa kontrolný deň uskutoční aj mimo dohodnutých termínov. Doba realizácie hrubej stavby rodinného domu s dvoma nadzemnými podlažiami do troch mesiacov.

Kontrolné dni

Slúžia na kontrolu vykonaných prác, doriešenie detailov, riešenie Vašich nových požiadaviek. Počas celej realizácie na stavby udržujeme maximálny poriadok a čistotu na stavenisku.