Hospodárna výstavba
a rekonštrukcie rodinných domov

Novostavby

Staviame rýchlo a hospodárne, preto môžeme ponúknuť priaznivé ceny.

Cenu, ktorú uvádzame v ponuke vždy dodržíme, prípadné naviac práce hradí naša firma s výnimkou Vašich požiadaviek, ktoré neboli zadefinované v ponuke. Vždy dodržíme termín, v opačnom prípade sme pripravení zaplatiť zmluvnú pokutu. Máme vlastných skúsených zamestnancov, preto garantujeme stále dobrú kvalitu.

O stavbu sa stará konateľ našej firmy, je stále k dispozícii pre konzultácie a operatívne zmeny na stavbe. Je pre nás samozrejmosťou poskytovať poradenstvo pred i počas výstavby zdarma.

Pri ukončení stavby podpisujeme odovzdávací protokol s kompletnou fotodokumentáciou výstavby. Zabezpečujeme celú administratívu potrebnú pre výstavbu.

Počas realizácie prebiehajú kontrolné dni za účasti konateľa firmy, Vás a stavebného dozora (Váš odborný zástupca) prípadne projektanta. Periodicita kontrolných dní sa určí počas preberania diela. V prípade potreby sa kontrolný deň uskutoční aj mimo dohodnutých termínov. Doba realizácie hrubej stavby rodinného domu s dvoma nadzemnými podlažiami do troch mesiacov.

Kontrolné dni

Slúžia na kontrolu vykonaných prác, doriešenie detailov, riešenie Vašich nových požiadaviek. Počas celej realizácie na stavby udržujeme maximálny poriadok a čistotu na stavenisku.

+421 911 66 40 83, Igor Pösinger