Hospodárna výstavba
a rekonštrukcie rodinných domov

Stavebné poradenstvo

Pred začatím, počas výstavby i po ukončení stavby vyžadujú zákony i sama stavba rôzne povolenia a rozhodnutia a k nim prípravu príslušných podkladov.

Všetko pre Vás zabezpečíme.

Vizualizácia objektu – návrh architektonického riešenia.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu (architektonicko - stavebná časť, statika, zdravotechnika, kúrenie, plynoinštalácia, elektroinštalácia silnoprúd a slaboprúd, klimatizácia, energetické posúdenie).

Zabezpečíme obstaranie územných, stavebných, kolaudačných a iných rozhodnutí pre právnické a fyzické osoby v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a s nimi súvisiace podklady pre vydanie týchto rozhodnutí t.j.:

  • zabezpečíme doklady o vlastníctve - LV, snímky z katastrálnej mapy
  • rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, vyjadrenia správcov sietí (SPP, TAVOS, Západoslovenská energetika, TELEKOMUNIKÁCIE ... )a dotknutých orgánov štátnej správy (Obvodný úrad životného prostredia) a miestnej samosprávy (pripojenie vjazdov na miestnu komunikáciu, rozkopávkové povolenia, dokumentácie dočasného dopravného značenie ...)
  • vytýčenie stavieb, porealizačné zameranie
+421 911 66 40 83, Igor Pösinger